VillaVäl-logotyp-1

Rehab

Aktuell forskning visar att fysisk aktivitet i olika varianter är den absolut viktigaste behandlingen för att lindra smärta och förbättra funktion vid skada. Min strävan är att alla patienter som kommer till mig ska få bästa möjliga behandling och därför ingår nästan alltid en aktiv behandling i form av träningsinstruktioner i patientens rehab plan. Ibland kompletteras den aktiva behandlingen med någon form av smärtlindrande passiv behandling ex. akupunktur, medicinsk laser eller manuell terapi.

Akupunktur

Akupunktur har använts inom den kinesiska medicinen i tusentals år. Sedan 1984 får legitimerad vårdpersonal efter genomgången utbildning använda akupunktur för behandling av smärta inom sjukvården.

Tunna sterila engångsnålar appliceras i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. När terapeuten vrider på nålarna stimuleras närliggande nerver och vävnad, stimuleringen ger upphov till en speciell känsla som benämns deqi och är viktig för resultatet, detta sker vanligtvis en eller ett par gånger per behandlingstillfälle. Det får inte göra ont eller kännas obehagligt då nålarna inte stimuleras, detta är viktigt. Stimuleringen aktiverar nervtrådar som dels hindrar smärtimpulsernas väg upp till hjärnan, dels frisätter kroppens egna smärthämmande hormoner (endorfiner) ut i kroppen, vilket bidrar till att smärtan kan lindras. Det sker också en ökad blodgenomströmning där nålen sitter vilket ger en minskad muskelspänning. Efter en behandling upplevs ofta musklerna vara avspända. Många känner sig också ofta lugnare i sinnet men man kan också känna sig upprymd eller trött.

Tillstånd som lämpar sig för akupunkturbehandling är t.ex vissa former av: Led- och muskelsmärta, ryggvärk, Spänningshuvudvärk/Migrän, Inflammatoriska sjukdomar, Spänningstillstånd.

Medicinsk laser

Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt, det finns starka lasrar som kan bränna och svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem, dessa kallas medicinsk laser. Laserljusets unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Vid behandling med laserljus sker ett ljusupptag i cellerna vilket har visat sig påverka cellernas funktion positivt och kan leda till minskad smärta, minskad inflammation och att läkning i vävnaden främjas. När laser används i detta syfte kallas det för medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Theraphy (LLLT).

Laser är en beprövad metod baserad på vetenskapliga studier och används ofta inom sjukgymnastik och rehab, kan användas som enda behandlingsmetod eller som ett komplement. Behandlingen är enkel att utföra, gör inte ont och är fri från biverkningar.

 På VillaVäl Sjukgymnastik används Irradias medicinska laser Mid-Lite 904 nm superpulsad med infraröda våglängder som har bäst inträngningsförmåga och används därför på djupt liggande problem, exempelvis leder och muskulatur.

Manuell terapi

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande rörelseökande och stabiliserande åtgärder samt mjukdelsbehandling, muskeltöjning och mjukdelsmobilisering där olika former av grepp används för att bearbeta muskulaturen. Med behandlingen får du som patient både kunskap och insikt om att du är en viktig del i rehabiliteringen.

Avspänning, stresshantering, andning

Det är lätt att vi spänner oss när vi är stressade, nedstämda eller oroliga. Andningen påverkas också, när vi stressar andas vi snabbt och ytligt, det kan kännas obehagligt att dra djupa andetag. Man kan känna sig stel och öm i bröstkorgen, dessa besvär beror ofta på stress, oro, sorg. Långvarig spänning, stress och oro kan sätta sig som smärta i kroppen. Då kan metoder som stresshantering andning- och avslappningsövningar hjälpa. Dina behov avgör vilken behandling och träning som passar dig bäst.

TENS

Tens står för Transkutan Elektrisk Nervstimulation och är en klinisk beprövad metod som utgör ett smärtlindrande alternativ utan biverkningar. Tens kan användas som smärtlindring vid ledsmärta, artros, rygg och nackbesvär.Tens förstärker kroppen egna smärthämmande system genom att blockera smärtimpulserna upp till hjärnan så de inte upplevs. Det ökar även cirkulationen i det behandlade området. Elektroder placeras ut kring det smärtade området, dessa är kopplade till en tens-stimulator som ger ut impulser. Impulserna blockerar smärtan så du inte känner dem.

Elstimuleringen behandlar inte alltid orsaken till smärtan men med tens får du bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest aktiv under själva stimuleringen men effekten kan hålla i sig efter programmet avslutats. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform men kan också vara ett bra komplement till annan rehab träning eller annan fysikalisk-eller/och farmakologisk behandling.

MI - motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivationel Inteervjuing, MI) är en samtalsmetod som används för att öka sannolikheten att klienten förändrar ett problembeteende. Metoden bygger på principer från inlärnings-och motivationspsykologi. I motiverande samtal hjälper terapeuten klienten dels med att bygga upp sin inre motivation till förändring och dels att stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan.